Právníci

Naše služby obvykle poskytujeme v rámci týmů, jejichž členy jsou vždy naši specialisté v dané oblasti. Našimi specialisty jsou:

Mgr. Jan Hrazdira

Jan Hrazdira je společníkem HKDW. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jan Hrazdira se věnuje převážně závazkovému právu s důrazem na aktivní účast při sjednávání obchodních smluv. Dále mediálnímu právu, především v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, právu reklamnímu a právům k nehmotným statkům s důrazem na právo autorské. V menší míře se zabývá také právem pracovním a správním. Zastupuje klienty v obchodních a občanskoprávních soudních sporech i v konkurzním řízení. Zabývá se obhajobou ve věcech trestních. Velmi intenzivně se věnuje zastupování klientů v rozhodčích řízeních, a to i s mezinárodním prvkem.

Více informací

Jan Hrazdira je naším specialistou zejména pro oblast litigace, tj. pro oblast zastupování v soudním a rozhodčím řízení. Věnuje se ale také oblasti zastupování ve správním řízením. Jan Hrazdira se profiluje rovněž v oblastech M&A, práva nemovitostí, soutěžního práva a práva duševního vlastnictví. Věnuje se také problematice trestního práva.

Jan Hrazdira je rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Věnuje se komplexně problematice rozhodčího řízení a alternativního rozhodování sporů (ADR).

Jan Hrazdira je členem mezinárodní advokátní organizace European Criminal Bar Asociation. Působí dále také jako konzultant právních programů Open Society Fund Praha.

Jan Hrazdira vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Jaromír Kalužík, LL.M.

Jaromír Kalužík je společníkem HKDW. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jaromír Kalužík se zaměřuje na právo obchodních korporací, a to především na akvizice a restrukturalizace, nekalou soutěž a ochranné známky.

Intenzivně se věnuje rovněž právu nemovitostnímu, zvláště poradenství při developmentu a prodeji/nákupu nemovitostních (zejména hotelových) projektů. Dále právu závazkovému s důrazem na oblast komplexních obchodních transakcí.

Jaromír Kalužík je rovněž zkušeným (a často pověřovaným) mediátorem a vyjednavačem, jak v oblasti mimosoudního řešení obchodních sporů, tak v oblasti vyjednávání transakčních podmínek.

Více informací

Jaromír Kalužík je naším specialistou v oblastech práva obchodních korporacíM&Apráva nemovitostísoutěžního právapráva duševního vlastnictví,zastupování v soudním a rozhodčím řízení.

Jaromír Kalužík působí jako docent DeutscheAnwaltAkademie a právní konzultant Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen.

Jaromír Kalužík je soudním tlumočníkem pro jazyk německý.

Jaromír Kalužík vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval postgraduální studium (LL.M.) na Právnické fakultě University Regensburg v Německu. Právní služby poskytuje v českém a německém jazyce.

Mgr. Libor Douděra

Libor Douděra je společníkem HKDW. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Libor Douděra je naším specialistou v oblastech práva M&Afinančního právapráva nemovitostí a práva duševního vlastnictví a mediálního práva.

Libor Douděra má rozsáhlé zkušenosti v zastupování českých a zahraničních klientů v komplexních obchodních transakcích a při zastupování zahraničních klientů v souvislosti s jejich investicemi v České republice.

Je také ceněným odborníkem v oblasti mediálního práva a práva autorského.

Libor Douděra vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Více informací

Mgr. Pavel Wenzl

Pavel Wenzl je společníkem HKDW. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Pavel Wenzl se věnuje především právu obchodních korporací, zejména pak problematice obchodních smluv. Má rozsáhlé zkušenosti s vyjednáváním, přípravou a realizací významných transakcí v oblasti M&A, restrukturalizací portfoliových investic v oblasti pohledávek a v oblasti mezaninového financování a finančních investic. V oblasti finančního práva se Pavel Wenzl věnuje také problematice dluhopisového financování. Pavel Wenzl má rozsáhlé zkušenosti v oblasti přípravy a realizace nemovitostních transakcí, včetně úpravy financování takových projektů. Ve své praxi se Pavel Wenzl věnuje také problematice úpadkového práva, včetně zastupování klientů v insolvenčních řízeních. 

Více informací

Pavel Wenzl se věnuje také zastupování klientů v obchodních a občanskoprávních soudních sporech a v insolvenčním řízení. Pavel Wenzl je rovněž specialistou HKDW v oblasti obhajoby ve věcech trestních.

Pavel Wenzl je naším specialistou v oblastech M&Afinančního právapráva nemovitostí a soutěžního práva. Pavel Wenzl je také naším specialitou v oblasti zastupování v soudním a rozhodčím řízení a v oblasti zastupování ve správním řízení. Pavel Wenzl se věnuje také trestnímu právu.

Pavel Wenzl vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

JUDr. Kateřina Polerecká

Kateřina Polerecká je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory.

Ve své právní praxi se Kateřina Polerecká zaměřuje zejména na právo obchodních korporací. Vedle uvedeného se specializuje na  právo nemovitostípracovní právo a evropské právo.

Kateřina se dále věnuje také zastupování v obchodních a občanskoprávních sporech, jakož i obhajobě ve věcech trestních.

Více informací

Kateřina Polerecká je naší specialistkou v oblastech práva obchodních korporacízastupování v soudním a rozhodčím řízenízastupování ve správním řízení a v oblasti pracovního práva.

Kateřina Polerecká je autorkou několika článků týkajících se evropského práva, konkrétně judikatury Evropského soudního dvora v oblasti základních lidských práv, volného pohybu osob a úpadkového řízení.

Kateřina Polerecká vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Následně složila státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a německém jazyce.

Mgr. Jiřina Spirytová, LL.M.

Jiřina Spirytová je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jiřina Spirytová se specializuje na právo obchodních korporací a závazkové právo.

Uvedené problematice se věnuje převážně se zaměřením na naše zahraniční klienty z německy hovořících zemí.

Jiřina Spirytová se zaměřuje také na problematiku práva nemovitostípracovního práva a práva životního prostředí.

Více informací

Jiřina Spirytová je naší specialistkou v oblastech práva obchodních korporací, fúzí a jiných přeměn obchodních korporací, zastupování ve správních a ostatních řízení a práva průmyslového vlastnictví a insolvenčního práva..

Jiřina Spirytová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Dále absolvovala postgraduální studium (LL.M.) na Právnické fakultě University Regensburg v Německu. Právní služby poskytuje v českém a německém jazyce.

Mgr. Venuše Kolečková

Venuše Kolečková je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory.

Venuše Kolečková se v rámci své praxe zaměřuje zejména na právo obchodních korporací. S oblibou se věnuje zejména oblasti fúzí a akvizic, jakož i jiných přeměn společností a M&A. Bohaté zkušenosti uplatňuje při zastupování klientů v obchodních a občanskoprávních sporech a ve správním řízení. Venuše Kolečková dále poskytuje právní poradenství k problematice insolvenčního řízení a soutěžního práva, má zároveň zkušenosti se zastupováním klientů v záležitostech pracovního práva a rodinného práva.

Více informací

Venuše Kolečková je naší specialistkou v oblastech práva obchodních korporací, M&A, soutěžního práva, zastupování ve správním řízení, dále v oblastech práva nemovitostí, bytového a družstevního práva. Venuše Kolečková se také věnuje rodinnému právu a pracovnímu právu.

Venuše Kolečková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a německém jazyce.

Mgr. Jan Koleček

Jan Koleček je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jan Koleček se zaměřuje zejména na občanské (hmotné i procesní) a trestní právo. V menší míře pak na právo pracovní, správní a insolvenční.

Jan Koleček má bohaté zkušenosti při zastupování klientů v rámci civilního řízení, a to jak v rámci řízení nalézacího, tak při soudním výkonu rozhodnutí a exekuci. Poskytuje právní služby při akvizicích, restrukturalizacích a sjednávání smluv. Věnuje se také právu obchodních korporací, soutěžnímu právu, právu průmyslového vlastnictví a právu autorskému. Vystupuje také jako obhájce a zmocněnec poškozených v trestním řízení.

Jan Koleček rovněž úspěšně zastupoval naše klienty v řízení o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Dále se zaměřuje na otázky související s uplatňováním nároků vzniklých při újmě (škodě) na zdraví. Intenzivně řeší rovněž problematiku nároků ze smluv o dílo ve stavebnictví.

Více informací

Jan Koleček je naším specialistou v oblasti zastupování v soudním a rozhodčím řízeníM&Asoutěžního práva, práva duševního vlastnictví a trestního práva.

Jan Koleček vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

JUDr. Iveta Konířová

Iveta Konířová je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory.

Iveta Konířová se v rámci své praxe věnuje zejména právu obchodních korporací. Má bohaté zkušenosti s významnými komplexními transakcemi v oblasti M&A. Taktéž se zaměřuje na soutěžní právo. Dále poskytuje právní poradenství v oblasti ochranných známek a nekalé soutěže. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva nemovitostí a bytového práva, včetně přípravy a realizace nemovitostních transakcí. Iveta Konířová má rovněž zkušenosti se zastupováním klientů v obchodních a občanskoprávních soudních sporech. Ve své praxi se Iveta Konířová věnuje také problematice insolvenčního práva a pracovního práva, včetně zastupování klientů v souvisejících řízeních.

Více informací

Iveta Konířová je naší specialistkou v oblastech M&A, práva obchodních korporací, práva nemovitostí, soutěžního práva a práva duševního vlastnictví, včetně zastupování v soudním řízení.

Iveta Konířová se věnuje publikační činnosti a je autorkou několika odborných článků z oblasti obchodního práva.

Iveta Konířová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Jan Koníř

Jan Koníř je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jan Koníř se ve své praxi specializuje na insolvenční právo, dále se věnuje především občanskému právu a také právu obchodních korporací, bohaté zkušenosti má v oblasti správního práva a práva ústavního.

Jan Koníř má rovněž rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v obchodních a občanskoprávních soudních sporech, jakož i ve správním řízení. Jan Koníř se zaměřuje na zastupování klientů v insolvenčním řízení včetně zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech. Jan Koníř se dále věnuje právu obchodních korporací, právu směnečnému, pracovnímu právu a vymáhání pohledávek. Jan Koníř má značné zkušenosti s mimosoudním narovnáváním sporů, s právem nemovitostí včetně přípravy nemovitostních transakcí.  Věnuje se také softwarovému právu, energetickému právu a finančnímu právu. Jan Koníř má také zkušenosti v oblasti obhajoby ve věcech trestních.

Více informací

Jan Koníř je naším specialistou v oblastech insolvenčního práva, správního práva, zastupování v soudním řízení a zastupování ve správním řízení.

Jan Koníř vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a německém jazyce.

Mgr. Ondřej Spáčil

Ondřej Spáčil je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Ondřej Spáčil se zaměřuje převážně na závazkové právo, právo nemovitostí a procesní agendu.

Více informací

V rámci své praxe Ondřej Spáčil zastupuje klienty v obchodních a občanskoprávních řízeních, vystupuje rovněž jako obhájce a zmocněnec poškozených v trestním řízení a zastupuje klienty ve správních řízeních. Ondřej Spáčil má rovněž zkušenosti s vymáháním a hromadnou správnou pohledávek.

Ondřej Spáčil má dále bohaté zkušenosti v oblastech práva obchodních korporací, M&Asoutěžního práva a práva duševního vlastnictví.

Ondřej Spáčil se rovněž věnuje publikační činnosti a je autorem několika odborných článků zejména z oblasti občanského práva.

Ondřej Spáčil vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Pavla Škodová

Pavla Škodová je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory.

Pavla Škodová se ve své praxi zaměřuje především na právo civilní. Má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v občanskoprávních i obchodních sporech. Pavla Škodová se věnuje též právu nemovitostí, včetně přípravy nemovitostních transakcí. V oblasti finančního práva se Pavla Škodová zaměřuje zejména na problematiku dluhopisového financování. Věnuje se rovněž úpadkovému právu a zastupování klientů v insolvenčním řízení, včetně incidenčních sporů. Pavla Škodová poskytuje právní poradenství taktéž v oblasti práva duševního vlastnictví, a to v oblasti práva autorského i práv průmyslových.

Více informací

Pavla Škodová se dále věnuje právu obchodních korporací, právu pracovnímu a právu správnímu.

Pavla Škodová je naší specialistkou v oblastech práva nemovitostí, finančního práva, insolvenčního práva a zastupování v soudním a rozhodčím řízení.

Pavla Škodová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.