Právní služby

Poskytujeme svým klientům právní služby ve všech významných oborech práva. Ve své činnosti se však zaměřujeme především na následující právní oblasti:


Pro naše klienty rovněž zajistíme potřebné právní služby v zahraničních jurisdikcích, a to ve spolupráci s našimi spolupracujícími zahraničními advokátními kancelářemi.

Právo obchodních korporací

V této oblasti poskytujeme zcela komplexní portfolio služeb, zejména pak

 • Poskytujeme právní služby v související s právní úpravou zavedenou (novým) Zákonem o obchodních korporacích a Novým občanským zákoníkem
 • zakládáme obchodní korporace a zajišťujeme veškeré korporátní změny v nich
 • formulujeme a řešíme vztahy společníků a akcionářů obchodních korporací navzájem, jakož i vztahy obchodních korporací a jejich společníků/akcionářů
 • zajišťujeme fúze či rozdělování obchodních korporací a jiné jejich přeměny
 • poskytujeme podporu činnosti a jednání orgánů obchodních korporací
 • řešíme restrukturalizace obchodních korporací, nakládání s jejich závody (podniky) a jiné obdobné majetkové dispozice

Naše zkušenosti v této oblasti jsou cenné zejména v souvislosti s našimi službami v oblasti  M&Afinančního práva a práva nemovitostí.

Problematice práva obchodních korporací se u nás věnuje především

 

Právo M&A

V oblasti fúzí a akvizic (M&A) dochází k nejvýznamnějšímu průniku všech právních dovedností, a to nejen z obchodního práva. Bez ohledu na odvětví, kterého se projekty našich klientů týkají, pro naše klienty mimo jiné

 • posuzujeme právní rizika spojená s projekty M&A, včetně realizace právního auditu (tzv. due diligence)
 • navrhujeme struktury projektů
 • vyjednáváme podmínky transakcí a konkrétní z nich vycházející smlouvy

Naše služby v oblasti M&A využila řada klientů při významných projektech, jak na straně prodávající, tak i na straně kupující.

Naší významnou výhodou v této oblasti jsou naše zkušenosti v oblasti finančního práva.

Problematice práva M&A se u nás věnuje především

Finanční právo

V oblasti finančního práva poskytujeme služby významným finančním institucím a skupinám. Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezaninového financování. Poskytujeme rovněž právní služby v oblasti dluhopisového financování.

V oblasti finančního práva pro své klienty zejména

 • definujeme právní podmínky financování a jeho zajištění
 • strukturujeme úvěrové linky
 • připravujeme úvěrové smlouvy, včetně syndikovaných
 • připravujeme emisní podmínky a související dokumentaci při vydání dluhopisů
 • navrhujeme a připravujeme zajišťovací instrumenty

Úvěrovými strukturami, které jsme pro své klienty připravili, „protekly“ miliardy korun. A také se k našim klientům vrátily…

Naše zkušenosti v oblasti finančního práva hrají významnou roli také při našem působení v oblasti  M&A a práva nemovitostí.

Problematice finančního práva se věnuje zejména

Právo nemovitostí

V oboru práva nemovitostí poskytujeme našim klientům zcela komplexní právní služby, a to především v těchto oblastech:

 • nákup a prodej nemovitostí, včetně souvisejících prověrek právního stavu;
 • nájmy a podnájmy nebytových prostor, správa nemovitostí a jejich provoz;
 • smlouvy o výstavbě;
 • smlouvy o dílo.

Podíleli jsme se na realizaci celé řady developerských projektů, na jejich restrukturalizaci i jejich financování.

Zastupujeme klienty s rozsáhlými nemovitostními portfolii a poskytujeme jim komplexní služby při jejich správě.

V oblasti nemovitostí naši klienti oceňují také naše kvalitu našich služeb při zastupování před správními orgány.

Problematice práva nemovitostí se nás věnuje zejména

Soutěžní právo

V oblasti soutěžního práva mimo jiné

 • zastupujeme naše klienty v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
 • vypracováváme právní analýzy a doporučení pro další postupy klientů;
 • zastupujeme naše klienty v soudních a jiných řízeních vyplývajících z ochrany hospodářské soutěže, resp. vyplývajících z ochrany individuálních práv proti nekalé soutěži.

Naše zkušenosti v oblasti soutěžního práva nalézají beze zbytku své uplatnění především v oblasti práva M&A.

Znalosti soutěžního práva však využíváme také ve sporech týkajících se práva duševního vlastnictví.

V souvislosti s otázkami soutěžního práva naši klienti oceňují naše schopnosti v oblasti zastupování v soudních řízeních a správních řízeních.

Problematice soutěžního práva se nás věnuje zejména

Právo duševního vlastnictví a mediální právo

Svým klientům poskytujeme právní služby ve všech oblastech tvořících toto specifické právní odvětví, a to zejména při

 • přihlašování ochranných známek a využití práv s nimi spojených, včetně licenční a další dokumentace;
 • ochraně práv z ochranných známek, včetně jejich ochrany soudní cestou;
 • vyjednávání a přípravě smluv v oblasti autorského práva (včetně smluv licenčních), včetně software, a v oblasti průmyslových práv;
 • vyjednávání a přípravě smluv v oblasti mediálního práva;
 • zpracování právních analýz a doporučení ve shora uvedených oblastech.

Problematika ochrany práv duševního vlastnictví se významně protíná s naší odborností v oblasti soutěžního práva a v oblasti zastupování v soudním řízení a ve správním řízení.

Problematice práva duševního vlastnictví a mediálního práva se nás věnuje zejména

 

Soudní a rozhodčí řízení

V této oblasti poskytujeme svým klientům zcela komplexní služby. Naše zkušenosti plynou z četnosti našich zkušeností se zastupováním klientů ve sporech, a to jak na straně žalobce, tak na straně žalované.

Svým klientům jsme poskytovali služby ve všech typech sporů, včetně sporů s mezinárodním prvkem. Typicky klientům poskytujeme služby při zastupování

 • v civilních řízeních před soudy při uplatňování nároků klientů (včetně vymáhání pohledávek) a při obraně proti nárokům proti našim klientům uplatněných;
 • v řízeních rozhodčích před rozhodci i stálými rozhodčími soudy podle pravidel těchto stálých rozhodčích soudů;
 • v incidenčních sporech, jakož i v ostatních řízeních souvisejících s úpadkem.

Správní řízení

Našim klientům poskytujeme právní služby při zastupování ve všech typech řízení

 • zejména před katastrálními a stavebními úřady
 • v oblasti ochrany hospodářské soutěže
 • v oblasti práva telekomunikací
 • ve správním soudnictví

Zastupování ve správních a ostatních řízeních se nás věnuje zejména

Pracovní právo

V této oblasti poskytujeme poradenství našim korporátním klientům, zejména pak

 • připravujeme vzorovou pracovněprávní dokumentaci;
 • zpracováváme posudky ohledně řešení pracovněprávních sporů;
 • zastupujeme klienty v pracovněprávních sporech.

Problematice pracovního práva se u nás věnuje zejména

Trestní právo

V rámci komplexnosti našich služeb poskytujeme svým klientům také zastupování ve věcech trestních, a to při

 • zastupování poškozených;
 • trestní obhajobě.

Považujeme za významné uvést, že se v naší praxi věnujeme převážně trestní problematice týkající se tzv. hospodářských a daňových deliktů. Tyto naše specifické zkušenosti nám umožňují zvýšit náš pozitivní přínos pro naše klienty i v ostatních oblastech našich služeb, zejména v oblastech korporátního právaM&A a soutěžního práva.

Trestnímu právu a zastupování ve věcech trestních se u nás věnují