Contact

HKDW Legal s.r.o.
Attorneys-at-law
Na Příkopě 583/15
CZ 110 00 Praha 1

Tel.: +420 272 143 399
Fax: +420 272 143 397

E-mail: hkdw@hkdw.cz

Company ID No. (IČO): 27203182
Tax ID No. (DIČ): CZ27203182
A company registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 166573


 
Informace pro spotřebitele

HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář, spotřebiteli sdělí informaci o konkrétní ceně za právní službu nebo o způsobu jejího určení vždy před zahájením poskytování služby. Informace o ceně, resp. o způsobu jejího určení jsou rovněž nedílnou součástí smlouvy uzavírané se spotřebitelem. Cena za právní službu a podmínky jejího účtování spotřebiteli jsou stanoveny na základě individuální dohody, přičemž vyúčtování obvykle probíhá jednou měsíčně ve vztahu k právní službě poskytnuté v předchozím kalendářním měsíci; faktury jsou splatné ke dni uvedenému na příslušné faktuře v souladu s podmínkami dohody se spotřebitelem. K účtovaným částkám je obvykle připočtena daň z přidaného hodnoty v souladu s příslušnými předpisy. Spotřebitel je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb písemně vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu; výpovědní doba činí tři měsíce. Podmínky pro výpověď smlouvy z naší strany stanoví příslušná ustanovení zákona o advokacii.
 
Poskytování právních služeb ze strany HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář podléhá dozoru České advokátní komory. Česká advokátní komora je od února 2016 pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem vyplývajících ze smluv o poskytování právních služeb; internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je zde: www.cak.cz